Experimental Study of Wear Resistance of Bionic Striped Middle Trough for Scraper Conveyors
LI Juanli, LIU Zhaoyang, LI Bo, MA Haozhou, ZHAO Baolin,
China Mechanical Engineering . 2021, (21): 2542 -2551,2561 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.21.003