Liquid Metal Based Flexible Sensors for Soft Manipulator towards Human-Machine Interaction#br#
LIU Huicong, YANG Mengke, YUAN Xin, SUN Lining, JIN Guoqing,
China Mechanical Engineering . 2021, (12): 1470 -1478 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.12.011