Construction Method of Virtual-real Drive Systems for Robots in Digital Twin Workshops
LIU Huailan, ZHAO Wenjie, LI Shizhuang, YUE Peng, MA Baorui
China Mechanical Engineering . 2022, (21): 2623 -2632 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2022.21.011