Relationship of Raceway Center Distance Errors and Load-bearing Performance of Rolling Linear Guide Pairs
LIANG Yi, WANG Xudong, WANG Xiaoyi, FENG Jianwen, FENG Benzhe, OU Yi, FENG Hutian
China Mechanical Engineering . 2021, (18): 2254 -2261,2267 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.18.015