An Multi-objective Optimized Production Scheduling for Automobile Prototype Workshops Considering Employee Work Ability#br#
YI Qian, HE Shuang, NING Qing, LI Congbo, YI Shuping
China Mechanical Engineering . 2021, (13): 1617 -1629 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.13.014