Design of Ultrasonic Weak Impact Energy Guide Device and Infrared Thermal Image Detection#br#
XU Zhangjing, LIU Zhiping, DU Yong, WU Hao
China Mechanical Engineering . 2021, (12): 1387 -1394 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.12.001