Multi-objective Optimization and Decision-making Method of High Speed Dry Gear Hobbing Processing Parameters
NI Hengxin, YAN Chunping, CHEN Jianlin, HOU Yuehui, CHEN Liang
China Mechanical Engineering . 2021, (07): 832 -838 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.07.010