J4  2008, Vol. 19 Issue (3): 358-360    
  材料工程 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
激光冲击对金属板料裂纹的影响模型
任旭东1;张永康1,2;周建忠1;顾永玉1;周立春1
Study on Metal Crack Mode under Laser-shock Processing
Ren Xudong1;Zhang Yongkang1;Zhou Jianzhong1;Gu Yongyu1;Zhou Lichun1


版权所有 © 《中国机械工程》编辑部
电话:027-59750772,88011893 邮箱:paper@cmemo.org.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn