Meta-action-oriented Reliability Allocation Method of Mechanical Transmission Systems
CHEN Yifan, ZHANG Genbao, RAN Yan, LI Yulong, YU Hui,
China Mechanical Engineering . 2021, (17): 2032 -2039 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.17.003